اخبار

مکتب های موسیقی کهن ایران

مکتب های موسیقی کهن ایران
کتاب مکتب های موسیقی کهن ایران نوشته محسن حجاریان توسط نشر گوشه منتشر شده است.

 

کتاب مکتب های موسیقی کهن ایران نوشته محسن حجاریان توسط نشر گوشه منتشر شده است. این کتاب در یازده فصل به مهم ترین مسائل پیرامون مکتب های موسیقی ایرانی می پردازد.

فصل های این کتاب عبارتند از:

·       همبستگی مکتب های موسیقی در فرهنگ های شرق اسلامی

·       برداشتی از مفاهیم اصابع و دستان

·       موسیقی عرب و ایران در دو سده بعد از اسلام

·       موسیقی مکتب خراسان

·       اختلاف فاصله بندی ساختارهای مدهای خراسان و سیستماتیک

·       ناروشنی های تئوریک عبدالقادر مراغی

و ...

در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: «تاریخ هنر ایران، در زمینه فرهنگ مکتب های موسیقی کهن، دوران های ویژه ای را پشت سر گذاشته که تا کنون چیزی از آن بر ما روشن نشده است. بی تردید پیشینه موسیقی دستگاهی ایران به روزگاران کهن بر می گردد اما تاریخ چیزی از سرگذشت آن به ما نمی گوید...بی توجهی به دیرینه شناسی مکتب های کهن موسیقی ایران، منجر به نادیده گرفتن سوابق پر بار این بخش از فرهنگ و هنر ایران شده است. این بی توجهی و ناتوانی تا آنجا پیش رفته که تنها چیزی که می دانیم و به آن دل خوش می کنیم، این است که سامانه مدهایی که امروزه در ایغور تا مراکش اجرا می شوند همه از فرهنگ ایرانی سرچشمه گرفته اند و بس». 

در واقع هدف نویسنده از نگارش این کتاب روشن ساختن زوایای پنهان تاریخ موسیقی ایرانی و مکتب های کهن آن است. خواندن این کتاب برای اهل فن خالی از لطف نیست.

۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹
روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران |