ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

تهیه بلیط

شنبه 98/11/5

کنسرت گروه «مستور»بانوان

20

سالن اصلی

کلیک روی نام برنامه

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«مهشیدعرب»

10 الی 20

گالری 2

یکشنبه98/11/6

کنسرت گروه «کالیوه»بانوان

20

سالن اصلی

کلیک روی نام برنامه

نمایش کودک«نگو نمیشه»

17:15

سالن گوشه

09191308576

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«مهشیدعرب»

10 الی 20

گالری 2

مراسم ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

16

فضای باز

دوشنبه98/11/7

مراسم ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

16

سالن اصلی

فضای باز

نمایش کودک«نگو نمیشه»

17:15

سالن گوشه

09191308576

کارگاه پرورش «صدا»

10

پلاتو

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«مهشیدعرب»

10 الی 20

گالری 2

نشست نقد داستان

17

اتاق کنفرانس

سهشنبه98/11/8

مراسم ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

16

سالن اصلی

فضای باز

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن گوشه

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«مهشیدعرب»

10 الی 20

گالری 2

چهارشنبه98/11/9

مراسم ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

16

سالن اصلی

فضای باز

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پنجشنبه98/11/10

مراسم ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

16

سالن اصلی

فضای باز

نمایش کودک«نگو نمیشه»

17:15

سالن گوشه

09191308576

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«مهشیدعرب»

10 الی 20

گالری 2

مثنوی خوانی

10

اتاق کنفرانس

حضور آزاد

جمعه 98/11/11

مراسم ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

16

سالن اصلی

فضای باز

نمایش کودک«نگو نمیشه»

17:15

سالن گوشه

09191308576

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«مهشیدعرب»

14 الی 20

گالری 2