تماس با ما

تماس با ما

 
ابوالفضل همراه

رئیس فرهنگسرای نیاوران

22803630

آزاده پورغفاری

مدیراموراداری

22814224

علی رضا جعفری مرام 

مدیرامور هنری 

22802249

مهدی منصوری

مدیر امورفرهنگی و آموزشی

22803627

ابوالفضل غریب نواز

مدیر امور مالی

22803629

شراره جلالی

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل  

22802825

داود نصیری

سرپرست مدیریت پشتیبانی و امورعمومی

امیرحسن بیگلر

مسئول واحد فناوری اطلاعات

22299208

محمدرضا کاظمی

مسئول واحد تجسمی

22801146

فرزانه دوالی

واحد نمایش مسئول

22295817

فاطمه سعیدی

مسئول واحد موسیقی

26114117

مریم محمودپور

واحد کتابخانه مسئول

22289003

حسن رودباری

مسئول واحد فنی

22814223

رضا قمری

مسئول سالن

22814223

مهدی دوزنده

 مسئول واحد حراست

22291412