اخبار

تاریخ اجتماعی سینمای ایران

تاریخ اجتماعی سینمای ایران
کتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران جلد اول: دوره تولید کارگاهی 1320-1276 نوشته حمید نفیسی و ترجمه محمد شهبا توسط انتشارات مینوی خرد در سال 1394 منتشر شده است.

تاریخ اجتماعی سینمای ایران در پنج فصل به بررسی مسائل سینمای ایران از سال 1276 تا 1320 می‎پردازد. فصل‎های کتاب عبارتند از:

·        سینمای کارگاهی صامت در دوره قاجار

·        صورت‎بندی ایدئولوژیک و صورت‎بندی تماشاگران

·        صورت‎بندی دولت و سینمای غیرداستانی: غربی‎سازی تلفیقی در دوره پهلوی اول

·        سینمای دوره انتقال: صنعت فیلم بلند داستانی و سینمای ناطق

·        ذهنیت مبهم مدرنیته: فکلی‎ها و گونه فیلم‎های فکلی

شهبا، مترجم کتاب، در یادداشتی بر این کتاب می‎نویسد: «به رغم تلاش ارزنده پژوهشگران و مورخان سینمای ایران، جای کتابی که به تاریخ اجتماعی این سینما بپردازد خالی بود. می‎توان گفت که حمید نفیسی در این کتاب به خوبی از عهده این مهم برآمده است.

نویسنده تاریخ اجتماعی سینمای ایران جلد اول: دوره تولید کارگاهی 1320-1276 نظریه‎ای را مطرح می‎کند «که مدرنیته ایرانی و هویت ملی ایران را به دو چیز مربوط می‎داند: یکی ظهور سینمای ابتدایی کارگاهی، و دیگری خودباختگی سینمایی.»

او در این کتاب کلیه مسائل مربوط به سینمای ایران را در برهه زمانی مذکور تشریح می‎کند.

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰